Contacts

236022  Kaliningrad, Sovetskiy prospekt 1
FSEI HE Kaliningrad State Technical University
Elena Dmitrievna Moroz, tel. 8 (4012) 995-994, e-mail: elena.moroz@klgtu.ru
Anastasiya Sergeevna Zavadskaya, tel. 8 (4012) 995-994, e‑mail: anastasiya.lipskaya@klgtu.ru